Общи условия

С регистрацията си в сайта, Вие ставате негов ПОТРЕБИТЕЛ и се съгласявате с общите условия за ползване на САЙТА.

Права и задължения на потребителя

  • ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е навършил 16 години.
  • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не изпраща снимки на фотомодели, артисти, известни личности, снимки със сексуална насоченост, порнографски снимки, снимки със запазени права и снимки, на които ясно се вижда и демонстрира употребата на наркотици и други вредни за здравето и/или упойващи вечества, снимки в чиято видима област присъстват огнестрелни оръжия.
  • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не създава фалшива самоличност с цел да подведе други потребители за идентичността на изпращача или произхода на съобщението.
  • ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че при комуникациите си с други потребители на сайта няма да използва обидни и вулгарни реплики, както и реплики с открито заплашително, насилствено, расистско или сексуално съдържание.
  • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички закони и нормативни актове и е лично отговорен за всички действия или бездействия, които следват от ползването на потребителското име и паролата.
  • ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да търси никаква отговорност от САЙТА за директни, индиректни, случайни, специални, материални, морални или каквито и да е други вреди.

Права и задължения на сайта

  • САЙТЪТ не носи отговорност относно правилното функциониране и надежността на предоставяните услуги, нито има задължение и техническа възможност да проверява всички действия на всички потребители.
  • САЙТЪТ има право да променя дизайна и съдържанието си, както и да променя, спира или добавя нови услуги на САЙТА без изрично предупреждение.
  • САЙТЪТ може да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до произволна част от услугите на САЙТЪТ или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, със или без предизвестие и по свое усмотрение, дори ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е заплатил по какъвто и да е начин някаква такса, като в този случай сумата не се възстановява.
  • САЙТЪТ не носи отговорност за щети, възникнали поради невъзможност да се използват всичките му услуги или част от тях поради технически или други причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това. САЙТЪТ не носи отговорност и за всякакви физически, психически, реални и въображаеми щети, възникнали в резултат на употребата му - включително щети, нанесени от потребители върху други потребители или върху трети лица.